Even dit nog: onze disclaimer

In deze disclaimer geeft de organisatie van de Bedrijvenbeurs 2019 aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie van de Bedrijvenbeurs 2019 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de organisatie of bij derden.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks dat de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan de organisatie van de Bedrijvenbeurs 2019 daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Hyperlinks
De organisatie van de Bedrijvenbeurs 2019 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen
De organisatie van de Bedrijvenbeurs 2019 behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Sluit Menu